A.Young.Doctors.Notebook.S01E03.720p.HDTV.x264.txt

(22 KB) Pobierz
1
00:00:00,600 --> 00:00:01,900
To wszystko, co masz?

2
00:00:02,100 --> 00:00:03,200
Notatnik?

3
00:00:03,300 --> 00:00:06,400
Tak, napisa³em go,
ale to by³o 16,17 lat temu.

4
00:00:06,600 --> 00:00:08,500
By³em ch³opcem, œwie¿ym absolwentem.

5
00:00:08,600 --> 00:00:09,800
Co ja tu robiê?

6
00:00:09,900 --> 00:00:11,900
Czemu zes³ano mnie na tê opuszczon¹...

7
00:00:12,000 --> 00:00:14,100
puszczê.

8
00:00:14,200 --> 00:00:16,000
Nie jestem lekarzem.

9
00:00:16,100 --> 00:00:17,800
Jestem zwyk³ym rzeŸnikiem.

10
00:00:17,900 --> 00:00:19,300
Doktorze, to Pelageya.

11
00:00:19,500 --> 00:00:22,700
Nie pozwól, by ciê rozprasza³a.

12
00:00:22,900 --> 00:00:23,600
Nie pozwolê.

13
00:00:23,800 --> 00:00:26,000
Wiesz, nie jest tak brzydka, jak j¹ zapamiêta³em.

14
00:00:26,100 --> 00:00:28,200
Nadal nie mogê uwierzyæ...

15
00:00:28,300 --> 00:00:30,000
Gdzie ona polaz³a po tê morfinê?

16
00:00:30,200 --> 00:00:31,600
Zabierzesz j¹!

17
00:00:31,800 --> 00:00:33,900
To jakiœ problem?

18
00:00:34,100 --> 00:00:35,700
Nie mogê tego robiæ przez 2 lata.

19
00:00:35,800 --> 00:00:36,800
Muszê siê z tym uporaæ.

20
00:00:36,900 --> 00:00:38,000
Chcê tylko p³ukanie gard³a.

21
00:00:38,200 --> 00:00:39,100
Wezmê tylko krople.

22
00:00:39,200 --> 00:00:40,200
Nie ma pan ju¿ p³ukanki?

23
00:00:40,300 --> 00:00:41,900
Leopold Leopoldovic.

24
00:00:42,100 --> 00:00:44,400
Pracowa³ od œwitu do zmierzchu.

25
00:00:44,500 --> 00:00:47,400
Muszê zobaczyæ siê z lekarzem!

26
00:00:47,500 --> 00:00:49,700
Obowi¹zki wzywaj¹.

27
00:00:49,900 --> 00:00:51,300
A Young Doctor's Notebook.

28
00:00:51,400 --> 00:00:54,200
Moskwa, 1934

29
00:01:02,800 --> 00:01:06,750
www.NapiProjekt.pl - nowa jakoœæ napisów.
Napisy zosta³y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

30
00:01:06,800 --> 00:01:11,400
Odstawienie morfiny to nieprzyjemna sprawa.

31
00:01:13,400 --> 00:01:16,300
stany lêkowe, depresja,

32
00:01:16,400 --> 00:01:18,600
md³oœci, bezsennoœæ,

33
00:01:18,700 --> 00:01:21,600
skurcze miêœni, wysokie ciœnienie,

34
00:01:21,800 --> 00:01:24,600
szybki spadek wagi,

35
00:01:24,700 --> 00:01:29,000
czêste i niekontrolowane wypró¿nianie,

36
00:01:31,100 --> 00:01:34,200
mimowolny wytrysk.

37
00:01:48,200 --> 00:01:50,600
Marzec, 1917.

38
00:01:50,700 --> 00:01:52,600
Pozdrowienia, towarzyszu doktorze.

39
00:01:52,800 --> 00:01:58,100
Wybacz moje d³ugie milczenie,
ale by³y to nadzwyczajne czasy.

40
00:01:58,300 --> 00:02:03,000
Nie ma ju¿ Cara, a rewolucja wisi w powietrzu.

41
00:02:03,200 --> 00:02:06,600
Jak reaguje na to Mur'eva?

42
00:02:06,800 --> 00:02:10,400
To istne b³ogos³awieñstwo, byæ m³odym, w Rosji.

43
00:02:10,500 --> 00:02:12,900
Do³¹czy³em do bolszewików.

44
00:02:13,000 --> 00:02:15,600
Ja i moi towarzysze ca³e dnie pijemy i rozmawiamy.

45
00:02:15,700 --> 00:02:19,500
Kochamy siê przez ca³e noce i poranki.

46
00:02:19,700 --> 00:02:24,200
Rzucenie medycyny by³o moj¹ najlepsz¹ decyzj¹.

47
00:02:24,400 --> 00:02:29,300
Ca³y œwiat jest chory.
Có¿ zwyk³y doktor mo¿e z tym zrobiæ?

48
00:02:29,500 --> 00:02:34,800
Ale zaœ ja nie zdoby³em
15 pi¹tek z egzaminów, tak jak ty.

49
00:02:35,000 --> 00:02:39,800
Nie by³o mi pisane zostaæ
tak wspania³ym lekarzem, jak ty.

50
00:02:40,000 --> 00:02:42,100
Przepraszam raz jeszcze, za tak póŸny odzew,

51
00:02:42,300 --> 00:02:45,300
ale wierzê, ¿e masz siê dobrze.

52
00:02:45,400 --> 00:02:49,000
I ¿e czêœæ tej nies³ychanie gor¹cej
petrogradzkiej pogody

53
00:02:49,200 --> 00:02:51,500
dotrze i na Twoje pustkowie.

54
00:02:51,600 --> 00:02:53,900
Wszystkiego Najlepszego, Jurov

55
00:02:54,000 --> 00:02:56,300
Urodziny mia³em trzy tygodnie temu.

56
00:02:56,400 --> 00:02:59,400
- I by³y nêdzne.
- Racja, wys³a³ to cztery tygodnie temu, ale

57
00:02:59,600 --> 00:03:01,400
wiesz, jak to z poczt¹ bywa.

58
00:03:01,600 --> 00:03:04,200
Nawet listy nie chc¹ tu trafiæ.

59
00:03:04,400 --> 00:03:05,500
Daj spokój...

60
00:03:05,600 --> 00:03:09,400
To pewnie kwestia czasu, kartki urodzinowe przyjd¹.

61
00:03:09,600 --> 00:03:11,000
Flatting it.

62
00:03:11,200 --> 00:03:13,400
Wiesz zreszt¹, jaka jest matka.

63
00:03:13,600 --> 00:03:15,400
Ona...

64
00:03:15,500 --> 00:03:18,800
co¿, ma wiele dzieci.

65
00:03:21,200 --> 00:03:22,200
Widzia³eœ papierosy?

66
00:03:22,300 --> 00:03:25,100
W szufladzie.

67
00:03:26,100 --> 00:03:26,800
Czujê md³oœci.

68
00:03:26,900 --> 00:03:30,000
Có¿, ja te¿ czujê siê niespecjalnie.

69
00:03:30,200 --> 00:03:32,100
Mam nadziejê, ¿e to tylko niestrawnoœæ

70
00:03:32,200 --> 00:03:33,900
albo...

71
00:03:34,100 --> 00:03:35,800
coœ operacyjnego.

72
00:03:36,000 --> 00:03:38,300
Muszê iœæ do lekarza.

73
00:03:38,400 --> 00:03:40,200
Nadzwyczajne czasy...

74
00:03:40,400 --> 00:03:41,800
nie dla mnie.

75
00:03:41,900 --> 00:03:44,100
Rewolucja wisi w powietrzu...

76
00:03:44,300 --> 00:03:46,700
na pewno nie tutaj.

77
00:03:46,800 --> 00:03:49,700
Tu tylko œnieg wisi w powietrzu.

78
00:03:49,800 --> 00:03:52,000
Tylko œnieg.

79
00:03:52,200 --> 00:03:53,600
A to by³o 3 tygodnie temu.

80
00:03:53,800 --> 00:03:55,900
"Co robi³eœ podczas rewolucji, tato?"
"Rewolucja?"

81
00:03:56,100 --> 00:03:58,000
Jaka rewolucja?
Nikt mnie nie pyta³ o rewolucjê.

82
00:03:58,200 --> 00:04:00,600
Pomagam durnym ch³opom w ma³ym szpitalu

83
00:04:00,800 --> 00:04:03,400
w ma³ej wiosce na ca³kowitym odludziu.

84
00:04:03,600 --> 00:04:07,500
Naprawdê nie ma ju¿ papierosów?

85
00:04:07,800 --> 00:04:10,300
Ju¿ nie.

86
00:04:19,000 --> 00:04:20,400
Pójdê do sklepu.

87
00:04:20,600 --> 00:04:23,600
- Do sklepu?
- Tak. Po papierosy i gazetê.

88
00:04:23,800 --> 00:04:24,400
Kupiæ ci coœ?

89
00:04:24,600 --> 00:04:26,900
Wiesz gdzie jest sklep, prawda?

90
00:04:27,100 --> 00:04:28,400
Nie mam pojêcia, gdzie?

91
00:04:28,600 --> 00:04:29,800
Grachevka.

92
00:04:30,000 --> 00:04:33,200
Pó³ dnia w jedn¹ stronê, pó³ w drug¹.

93
00:04:33,400 --> 00:04:35,400
No tak...

94
00:04:35,500 --> 00:04:38,600
Lepiej siê spakujê.

95
00:04:49,900 --> 00:04:52,200
- Wybierasz siê w jakieœ ³adne miejsce?
- Nie.

96
00:04:52,400 --> 00:04:53,700
A w³aœciwie, to nie wiem.

97
00:04:53,800 --> 00:04:55,700
Grachevka jest ³adna? W¹tpiê.

98
00:04:55,800 --> 00:04:58,600
Jasne Œwiat³o Grechovki.

99
00:04:58,800 --> 00:05:03,300
Podobno wisi przed domem naczelnika poczty.

100
00:05:03,800 --> 00:05:07,800
Ktoœ powinien by³ pomóc panu siê spakowaæ.
Chyba nie widzia³ pan zimy.

101
00:05:07,900 --> 00:05:10,500
Nie, nie. Wyruszam tylko do Grechovki.

102
00:05:10,600 --> 00:05:11,800
Nie w tak¹ pogodê.

103
00:05:12,000 --> 00:05:14,200
Ale zawsze jest taka pogoda, czy¿ nie?

104
00:05:14,400 --> 00:05:18,700
Gdybym mia³ czekaæ, a¿ œnieg stopnieje,
nigdy nie wystawi³bym stopy poza szpital.

105
00:05:18,800 --> 00:05:20,600
Daj spokój,
to nie a¿ takie absurdalne,

106
00:05:20,800 --> 00:05:22,500
¿e cz³owiek chce jechaæ do Grechovki.

107
00:05:22,700 --> 00:05:26,600
¿e cz³owiek chce - nie,
ale pan zamarznie na œmieræ.

108
00:05:26,700 --> 00:05:29,000
Brak³o nam papierosów i muszê poczytaæ gazetê.

109
00:05:29,100 --> 00:05:29,900
Pan chce do sklepu?

110
00:05:30,100 --> 00:05:33,000
Tak. Nie mów,
¿e to te¿ jest absurdalne.

111
00:05:33,100 --> 00:05:36,100
- Owszem. Sklep jest zamkniêty.
- A o której godzinie jest otwarty?

112
00:05:36,300 --> 00:05:38,900
W sierpniu.

113
00:05:44,300 --> 00:05:46,700
By³oby mi³o st¹d uciec,

114
00:05:46,900 --> 00:05:50,200
choæby na jeden dzieñ.

115
00:05:50,800 --> 00:05:52,900
Zobaczyæ inne widoki.

116
00:05:53,100 --> 00:05:57,000
Wojskowy cmentarz jest trzy dni drogi st¹d.

117
00:05:57,100 --> 00:06:00,000
S³uszna uwaga.

118
00:06:05,000 --> 00:06:07,700
Mogê po¿yczyæ ci fajkê, jeœli chcesz.
Zanim nas zaopatrz¹.

119
00:06:07,800 --> 00:06:09,400
I odrobinê tytoniu.

120
00:06:09,600 --> 00:06:12,000
Nie zapomnij, ¿e zamówi³em
marynowane szprotki.

121
00:06:12,100 --> 00:06:16,200
Nadal mamy urodziny do œwiêtowania.

122
00:06:33,600 --> 00:06:36,800
Nie mogê tak zrobiæ,
a tej nawet nie podniosê.

123
00:06:37,000 --> 00:06:38,000
Podczas gdy tamta...

124
00:06:38,200 --> 00:06:40,400
jest w porz¹dku.

125
00:06:40,500 --> 00:06:45,200
Zmaga siê.
Ale przecie¿ nie jestem lekarzem.

126
00:06:45,600 --> 00:06:48,200
Pan jest.

127
00:06:48,600 --> 00:06:50,700
Tak, tak.

128
00:06:50,800 --> 00:06:52,300
Zdecydowanie.

129
00:06:52,500 --> 00:06:54,900
Ja tylko... nie mogê zdecydowaæ,

130
00:06:55,000 --> 00:06:58,400
jakie podj¹æ dzia³ania.

131
00:06:58,900 --> 00:07:00,700
P³ukanie gard³a albo...

132
00:07:00,800 --> 00:07:03,200
krople.

133
00:07:05,600 --> 00:07:08,500
P³ukanka zadzia³a na mój ³okieæ?

134
00:07:08,700 --> 00:07:10,500
Racja.

135
00:07:10,600 --> 00:07:12,000
S³uszna uwaga.

136
00:07:12,100 --> 00:07:14,900
Zatem krople.

137
00:07:42,900...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin