pl_petromax.pdf

(125 KB) Pobierz
Lampa naftowa
Petromax 500
Nr zam. 67 24 08
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ważne wskazówki i ostrzeżenia
Przed zastosowaniem lampy prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
Jako paliwo należy używać wyłącznie nafty oczyszczonej klasy A III o temperaturze
zapłonu powyżej 60 °C. W żadnym razie nie stosować nafty aromatyzowanej, benzyny ani
innych paliw łatwopalnych.
Prosimy uwzględniać dostateczny czas rozgrzewania (co najmniej 90 sekund), gdyż w
przeciwnym wypadku nafta nie ulegnie zgazowaniu i będzie się wydobywać z dyszy w
formie płynnej (niebezpieczeństwo zapłonu).
Napełnianie, uruchamianie i eksploatacja urządzenia dozwolone jedynie na świeżym
powietrzu.
Zachować bezpieczną odległość w odniesieniu do wszystkich przedmiotów łatwopalnych
oraz wrażliwych na działanie wysokich temperatur.
Nie pochylać się nad lampą.
Nie uzupełniać nafty przy palącej się lampie. Przed dolaniem paliwa ostudzić lampę.
Lampę przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Po każdym użyciu całkowicie upuścić ciśnienie.
Nigdy nie pozostawiać palącej się lampy bez nadzoru.
Nie ponosimy odpowiedzialności za niekompetentne posługiwanie się lampą oraz za
stosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Producent lamp Geniol i Petromax gwarantuje
niezawodne funkcjonowanie pod warunkiem dokładnego przestrzegania wskazań instrukcji
obsługi, regularnej konserwacji lampy oraz używania oryginalnych części zamiennych.
Skrócona instrukcja obsługi
1. Przywiązać knot
2. Odkręcić wskaźnik ciśnienia
oraz wlać 1 litr nafty oczyszczonej klasy A III.
3. Zamknąć zbiornik paliwa
Strzałka pokrętła musi być zwrócona ku górze, a śruba wskaźnika ciśnienia mocno
dokręcona.
4. Napompować powietrze
do czerwonego oznakowania (ok. 2 barów)
Wygodę zapewnia akumulatorowa pompa powietrzna „Air-Man” (akcesoria - nr zam. 2040).
5. Rozgrzać lampę
Odchylić w dół dźwignię zapłonu szybkiego i posługując się zapalniczką zapalić naftę. Po
upływie ok. 5 sekund zamknąć dźwignię i poczekać na wygaśnięcie knota (2-3 minuty,
wyłącznie w przypadku nowego knota).
Ponownie spowodować zapłon nafty i rozgrzewać co najmniej 90 sekund.
Uwaga!
Ze względu na spadek ciśnienia stale dopompowywać (ciśnienie na poziomie 1 - 2 barów).
6. Otworzyć lampę
Po upływie ponad 90 sekund (ciśnienie 2 bary) obrócić pokrętło w dół i zamknąć dźwignię.
Spowodować maksymalne ciśnienie oraz w razie potrzeby oczyścić dyszę przez
wielokrotne ciągłe obracanie pokrętła.
7. Zamknąć lampę
Obracać pokrętłem w górę i zniwelować ciśnienie przez odkręcenie śruby wskaźnika
ciśnienia.
Skrócona instrukcja obsługi umożliwia szybki przegląd czynności i nie może zastępować
zamieszczonej dalej wersji szczegółowej.
1.0
Ważne wskazówki i ostrzeżenia
Prosimy używać jako paliwo wyłącznie nafty oczyszczonej klasy A III o temperaturze
zapłonu powyżej 60 °C. W żadnym razie nie stosować nafty aromatyzowanej,
benzyny ani innych paliw łatwopalnych.
!
W razie konieczności lampa może być również przejściowo zasilana paliwem do
silników wysokoprężnych. Czas rozgrzewania przy użyciu podgrzewacza szybkiego
(RAPID) ulega w tym przypadku przedłużeniu do ok. 120 sekund. Decydującym
czynnikiem dla tzw. czasu rozgrzewania jest temperatura otoczenia, wynosząca ok.
20 °C. Podczas zasilania paliwem do silników wysokoprężnych dochodzi do bardzo
intensywnego pokrycia sadzą części przewodzących tak, że muszą one zostać
wymienione już po krótkim czasie.
!
!
Wszystkie części zewnętrzne lampy mosiężnej polerowanej (nie dotyczy to lamp
chromowanych) pokryte są przeźroczystą warstwą ochronną. Warstwę ochronną
górnej części lampy (nie dotyczy to reflektora) należy usunąć środkiem polerskim. W
przeciwnym wypadku warstwa ochronna spłonie podczas uruchomienia lampy,
pozostawiając brunatne plamy.
2.0
Przed uruchomieniem lampy
2.1
Kontrola wzrokowa i mechaniczna
Lampę, a szczególnie knot, prosimy sprawdzić na brak uszkodzeń, natomiast palnik
ceramiczny oraz dyszę na mocne osadzenie. W razie potrzeby mocno dokręcić ręką
palnik, a dyszę przy pomocy klucza uniwersalnego (p. rysunek 7).
2.2
Napełnianie zbiornika [rys. 1]
Odkręcić manometr wzgl. pokrywę korka wlewowego. Posługując się lejkiem,
napełnić zbiornik do dolnej krawędzi króćca do napełniania, przykręcić manometr.
[Rys. 1]
Napełnianie zbiornika
2.3
Przywiązanie knota [rys. 2]
O ile knot w lampie nie został jeszcze przywiązany, odkręcić boczne śruby
radełkowane korpusu wspierającego. Odmontować abażur wraz z osłoną
wewnętrzną. Przeciągnąć knot ponad zgrubieniem palnika ceramicznego
umieszczonego w osłonie wewnętrznej i mocno przywiązać. Odciąć odstające
końcówki sznura. Równomiernie rozdzielić fałdy knota. Osłonę wewnętrzną ustawić
na kadłubie wspierającym w taki sposób, by okrągły otwór komory osłony znajdował
się ponad dyszą zgazowywacza. Podczas umieszczania abażuru na osłonie zwrócić
uwagę, by śruba nastawcza rurki mieszalniczej była widoczna przez górne otwory
abażuru, a rowek łba śruby przebiegał w pionie.
[Rys. 2]
Przywiązanie knota
[Rys. 3]
Pompowanie powietrza
2.4
Pompowanie powietrza [rys. 3]
Pokrętło ustawić wypustem pionowo ku górze. Zakręcić śrubę spustu powietrza
manometru i zamknąć dźwignię (dźwignia stoi w rurze zapłonnika). Posługując się
tłokiem pompy, wytworzyć ciśnienie w zbiorniku, aż wskazówka manometru osiągnie
znacznik czerwony. Jeżeli pompa nie tłoczy, odkręcić pokrywę pompy, wyjąć tłok,
nasmarować uszczelką skórzaną, przepchnąć lekko do zewnątrz i ponownie
zainstalować tłok pompy.
3.0
Uruchomienie lampy
3.1
Opalenie knota
Optymalną stabilność knota uzyskuje się przez jego bezpośredni zapłon przy
pomocy zapalniczki lub zapałki. Zapalenie może nastąpić również za pośrednictwem
podgrzewacza szybkiego (patrz rys. 4). W tym celu zapalić zapałkę lub zapalniczkę.
Dźwignię opuścić w dół, trzymając równocześnie płomień przy otworze zapłonnika.
Podgrzewacz spowoduje zapłon. Po rozżarzeniu się knota natychmiast zamknąć
dźwignię. Poczekać, aż knot całkowicie wygaśnie.
Uwaga!
W razie braku zapłonu powtórzyć proces. W razie potrzeby oczyścić dyszę igłą do
czyszczenia ręcznego i zredukować ciśnienie.
!
3.2
Rozgrzewanie lampy [rys. 3]
Po całkowitym wygaśnięciu knota ponownie podpalić podgrzewacz i pozwolić mu się
palić przez ok. 90 sekund (w temperaturze otoczenia 20 °C). Podczas fazy
rozgrzewania następuje stosunkowo szybki spadek ciśnienia. Jeżeli ciśnienie
spadnie do poziomu poniżej 1 bara, należy dopompować dostatecznie dużo
powietrza.
Rozgrzewanie lampy bez zapalnika szybkiego
Przy pomocy dzbanuszka napełnić po brzegi spirytusem miseczkę podgrzewacza u
podstawy zgazowywacza. Następnie podpalić płyn zapalniczką lub zapałką. Po
całkowitym wypaleniu się spirytusu z miseczki, napełnić ją ponownie spirytusem po
brzegi i powtórzyć proces rozgrzewania. Krótko przed wypaleniem się spirytusu
powoli obrócić pokrętło wypustem pionowo w dół. Knot uzyska właściwy kształt i
zacznie świecić.
[Rys. 4
Rozgrzewanie lampy
3.3
Uruchomienie lampy
Po upływie czasu rozgrzewania obrócić pokrętło wypustem pionowo w dół i zamknąć
dźwignię. Knot uzyska właściwy kształt i zacznie świecić. Przywrócić ciśnienie
(ciśnienie robocze pomiędzy czerwoną kreską podziałki a 3 barami).
4.0
Wskazówki dot. obsługi
4.1
Regulacja jasności
Jasność lampy można zmieniać jedynie w niewielkim stopniu poprzez zmniejszenie
lub zwiększenie ciśnienia. Do regulacji nie należy nigdy używać pokrętła.
4.2
Ciśnienie robocze
Wraz ze zużyciem paliwa następuje spadek ciśnienia i zmniejszenie jasności.
Dlatego należy w porę dopompowywać powietrze. Przy zbyt niskim ciśnieniu lub zbyt
wolnym odkręcaniu pokrętła płomień knota może przeskoczyć wstecznie do rury
mieszalniczej, powodując głośne gulgoczące dźwięki oraz zmniejszając zdolność
oświetleniową lampy. Natychmiast dopompować powietrze wzgl. szybko obrócić
pokrętło wypustem w górę i w dół. Jeżeli wymienione uprzednio operacje nie
spowodują usunięcia odgłosów, obrócić pokrętło wypustem pionowo w górę. Lampa
zgaśnie. Powtórzyć procedurę zapłonu.
4.3
Czyszczenie dyszy
Jeżeli jasność ulega zmniejszeniu pomimo wystarczającego ciśnienia i odpowiedniej
ilości nafty, oczyścić dyszę podczas uruchomienia poprzez kilkukrotne energiczne
obracanie pokrętłem w górę i w dół.
4.4
Regulacja śruby rury mieszalnej palnika [rys. 5]
Jeżeli lampa nie świeci dostatecznie jasno lub światło migocze, należy posługując
się kluczem uniwersalnym lub śrubokrętem przekręcić śrubę rury mieszalnej palnika
o 1/4 obrotu w lewo lub w prawo w celu uzyskania położenia optymalnego.
Zasadniczo rowek śruby powinien być ustawiony w pionie.
[Rys. 1]
Regulacja śruby rury mieszalnej palnika
4.5
Odstęp rury mieszalnej palnika [rys. 6] od dyszy
Zdjąć górną część lampy. Obrócić wypust pokrętła pionowo w dół. Odległościomierz
klucza uniwersalnego przytrzymywać na sztorc (w zależności od wielkości lampy)
pomiędzy dyszą a rurą mieszalną. Jeżeli pomiędzy rurą a dyszą nie ma luzu, odstęp
został ustawiony prawidłowo. W razie nadmiernego luzu odkręcać śrubę osłony
wewnętrznej do momentu, kiedy możliwe będzie przestawianie rury mieszalnej w
górę i w dół. Ustawić prawidłową odległość (patrz rys. 6a) i umocować rurę śrubą.
Uwaga!
Odległościomierz klucza uniwersalnego należy stosować wyłącznie dla lamp typu
250, 350 oraz 500 HK.
!
Odległość rury mieszalniczej lampy 150 HK wynosi 6 - 7 mm. W celu ustawienia
odległości rury od dyszy w tej lampie luzuje się obie śruby sześciokątne osłony
wewnętrznej, a po ustawieniu odległości ponownie się je mocuje.
[Rys. 6]
Ustawianie odległości rury mieszalnej palnika od dyszy
[Rys. 6 a]
Ustawianie odległości rury mieszalnej palnika od dyszy
4.6
Mocne osadzenie palnika ceramicznego dyszy
W razie tworzenia się korony płomienia wokół knota i rozżarzenia się rury
mieszalniczej do czerwoności, obrócić pokrętło wypustem pionowo w górę. Pozwolić
ostygnąć górnej części odgazowywacza. Mocno dokręcić dyszę kluczem
uniwersalnym. Skontrolować mocne osadzenie palnika ceramicznego oraz stan
zużycia palnika. W razie potrzeby mocno dokręcić wzgl. wymienić palnik.
5.0
Wskazówki ostrzegawcze
5.1
Niedostateczne rozgrzanie lampy
Podany czas rozgrzewania lampy nie podlega redukcji. W razie zastosowania zbyt
krótkiego czasu podgrzewania wstępnego nie nastąpi parowanie nafty, co
spowoduje powstawanie korony płomienia w górnej części lampy. Prosimy zachować
spokój! Obrócić pokrętło wypustem ku górze i odkręcić śrubę odpowietrzającą
manometru. Pozwolić na wypalenie się nafty. Zakręcić śrubę odpowietrzającą i
powtórzyć
procedurę
rozgrzewania.
Prosimy
uwzględnić
wystarczające
rozgrzewanie.
5.2
Silne nagrzanie lampy
Podczas uruchamiania lampy wytwarzane są wysokie temperatury. Przed
przystąpieniem do prac serwisowych czy naprawczych należy więc pozostawić
lampę na co najmniej 10 minut w celu ostygnięcia.
6.0
Gaszenie lampy
Obrócić pokrętło wypustem ku górze. Lampa zgaśnie. Krótkotrwałe dodatkowe
świecenie jest zjawiskiem normalnym. Lampa pod ciśnieniem pozostaje w stanie
gotowości do pracy i może być transportowana w każdym położeniu. Podczas
składowania przez dłuższy czas należy całkowicie „spuścić” ciśnienie.
7.0
Po uruchomieniu
Po każdym uruchomieniu lampy prosimy sprawdzić palnik ceramiczny oraz dyszę na
mocne osadzenie, jak również zamocowanie wszelkich połączeń śrubowych. W razie
potrzeby mocno dokręcić. Przedtem należy oczywiście pozwolić ostygnąć lampie.
8.0
Naprawa lampy
8.1
Wymiana knota
Demontaż abażuru i osłony wewnętrznej zgodnie z opisem w punkcie 2.3. Usunąć
wszystkie pozostałości knota. Przywiązywanie nowego knota zgodnie z punktem 2.3.
8.2
Wymiana skórzanego pierścienia uszczelniającego
Demontaż tłoka pompy zgodnie z opisem w punkcie 2.4. Wykręcić nakrętkę tłoka
pompy, Usunąć zużyty pierścień skórzany i wymienić na nowy. Montaż w odwrotnej
kolejności.
8.3
Wymiana dyszy oraz iglicy dyszy [rys. 7]
Odkręcić boczne śruby radełkowane korpusu wspierającego. Usunąć abażur, osłonę
wewnętrzną oraz cylinder szklany. Osłona wewnętrzna nasadzona jest na cylinder
szklany w celu ochrony knota. Przytrzymując pętlę górnej części odgazowywacza,
wykręcić dyszę za pomocą klucza uniwersalnego. Posługując się kluczem igłowym,
wymontować iglicę dyszy. Wymienić dyszę wzgl. iglicę dyszy. Montaż w odwrotnej
kolejności.
[Rys. 7]
Wymiana dyszy oraz iglicy dyszy
!
Uwaga!
Podczas montażu osłony wewnętrznej uważać, by okrągły otwór komory osłony
wewnętrznej znalazł się dokładnie ponad dyszą.
8.4
Wymiana zaworu pompy
Wylać naftę ze zbiornika. Wymontować tłok pompy zgodnie z opisem w pkt. 2.4.
Długim śrubokrętem wykręcić zawór pompy z trzonu (dna) pompy. Przechylić lampę
Zgłoś jeśli naruszono regulamin