Instrukcja diagnostyczna SINUMERIK.pdf

(2752 KB) Pobierz
Instrukcja diagnostyczna wydanie 03/2004
SINIMERIK
SINUMERIK 840D/840Di/810D
Przegląd dokumentacji SINUMERIK 840D/840Di/810D
(03.2004)
Dokumentacja ogólna
Dokumentacja uŜytkownika
Materiał
reklamowy
Dokumentacja uŜytkownika
Katalog
Safety
nr zamów. NC 60*)
integrated
Podręcznik
zastosowania
AutoTurn
- Krótka instrukcja
- Programowanie/
/ustawianie
Instrukcja
obsługi
- HT 6
Instrukcja
diagnozowania *)
Dokumentacja producenta/serwisowa
Instr. obsł. *)
- Krótka instr.
- HMI Embedded
- HMI Advanced
Instr. programow.
Instr. obsługi
Przegląd systemu Projektowanie
- Krótka instrukcja
- ManualTurn
(HW) *)
- Podstawy *)
- Kr. instr. ManualT.
- 810D
- Przyg. pracy. *)
-
ShopMill
- 840D
- Cykle
- Kr. instr. ShopMill
- Cykle pomiarowe -
ShopTurn
- ISO Turning/Milling - Kr. instr. ShopTurn
Komponenty
obsługi
(HW) *)
Opis działania
- Manual Turn
-
ShopMill
-
ShopTurn
Opis działania
Akcje
synchroniczne
Dokumentacja producenta/serwisowa
Opis działania
Funkcja
napędowa
Opis działania
Opis działania
- Masz. podstaw. *)
Zarządzanie
- Funkcje rozszerz.
narzędziami
- Funkcje specj.
Pakiet projektowy
HMI Embedded
Opis działania
Projektowanie
otoczki obsługowej
OP 030
Dokumentacja producenta/serwisowa
MCIS
- SprzęŜenie z komputerem
- Zapotrzeb. na narzędzia
- Zarządzanie danymi NC
- Tool Data Communication
Opis działania
SINUMERIK
Safety Integrated
Opis działania
Dygitalizacja
Instr. urucham. *)
- 810D
- 840D/611D
- HMI
Dokumentacja elektroniczna
Dokumentacja producenta/serwisowa
- Listy *)
- Listy zmiennych
systemowych
Opis działania
Silnik liniowy
Opis działania
- Moduł hydr.
- Moduł anal.
Wytyczne dot.
tolerancji
elektromagn.
*) Zalecany minimalny zakres dokumentacji
DOC ON CD *)
System SINUMERIK
Opis działania
Dialekty ISO
dla
SINUMERIK
Podręcznik
(HW+uruchom.)
Opis działania
Diagnoza zdalna
Podręcznik
@Event
Alarmy
Skróty /
literatura
1
2
SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja diagnostyczna
Obowiązuje dla
Sterowanie
Wersja oprogramowania
SINUMERIK 840D powerline
7
SINUMERIK 840DE powerline (wariant eksportowy) 7
SINUMERIK 840Di
3
SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy)
3
SINUMERIK 810D powerline
7
SINUMERIK 810DE powerline (wariant eksportowy) 7
Wydanie: 03.04
Dokumentacja SINUMERIK
Klucz wydań
®
PoniŜej wymienione wydania ukazały się przed niniejszym wydaniem.
W kolumnie "Uwagi" zaznaczono literami, jaki status mają dotychczasowe wydania.
Oznaczenie statusu w kolumnie „Uwagi”:
A ....
Nowa dokumentacja
B ....
Niezmieniony dodruk z nowym numerem zamówieniowym
C ....
Zmieniona wersja jako nowe wydanie.
JeŜeli na stronie dokonano zmian w stosunku do ostatniego wydania, jest to zaznaczone
nowym kodem wydania w nagłówku strony.
Wydanie
02.95
04.95
09.95
03.96
08.97
12.97
12.98
08.99
04.00
10.00
09.01
02.02
11.02
03.04
Nr zamówieniowy
Uwagi
6FC5 298–2AA20–0AP0
6FC5 298–2AA20–0AP1
6FC5 298-3AA01-0AP0
6FC5 298-3AA20-0AP0
6FC5 298-4AA20-0AP0
6FC5 298-4AA20-0AP1
6FC5 298-5AA20-0AP0
6FC5 298-5AA20-0AP1
6FC5 298-5AA20-0AP2
6FC5 298-6AA20-0AP0
6FC5 298-6AA20-0AP1
6FC5 298-6AA20-0AP2
6FC5 298-6AA20-0AP3
6FC5 298-7AA20-0AP0
Nr zamówieniowy
6FC5 298-7CA00-0AG0
A
C
Opis róŜnic
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Uwagi
C
Niniejszy podręcznik jest częścią składową dokumentacji na CD-ROM (DOCONCD)
Wydanie
03.04
Marki
SIMATIC®, SIMATIC HMI® i SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® i
SIMODRIVE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi SIEMENS AG.
Pozostałe określenia uŜyte w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi,
których uŜywanie przez strony trzecie do swoich celów moŜe naruszać prawa właścicie-
li.
Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod:
http://www.ad.sinumerik.de/sinumerik
Niniejsza dokumentacja została sporządzona przy uŜyciu
FrameMaker V 7.0.
W sterowaniu mogą funkcjonować dalsze funkcje, nie opisane
w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych
funkcji w przypadku dostawy nowego urządzenia wzgl. w
przypadku usługi serwisowej.
Sprawdziliśmy treść niniejszego materiału na zgodność
z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to rozbieŜ-
ności nie moŜna wykluczyć tak, Ŝe nie przejmujemy gwarancji
na całkowitą zgodność. Dane zawarte w niniejszym materiale
są jednak regularnie sprawdzane
i niezbędne korekty są zawarte w kolejnych wydaniach. Za
propozycje korekt będziemy wdzięczni.
Zmiany techniczne zastrzeŜone.
Siemens Aktiengesellschaft
Przekazywanie jak teŜ powielanie niniejszej dokumentacji,
spoŜytkowywanie jej i informowanie o jej treści jest nie-
dozwolone, o ile nie udzielono na to wyraźnej zgody.
Naruszenia zobowiązują do rekompensaty szkód.
Wszystkie prawa zastrzeŜone, w szczególności na wypa-
dek udzielenia patentu albo zarejestrowania wzoru
uŜytkowego.
© Siemens AG 1995-2004. Wszystkie prawa zastrzeŜone
Nr zamówieniowy:
6FC5 298-7AA20-0AP0
4
03.04
Słowo wstępne
Słowo wstępne
Podział dokumentacji
Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny
Dokumentacja ogólna
Dokumentacja uŜytkownika
Dokumentacja producenta / serwisowa
Zakres
PoniŜszy opis naleŜy stosować jako podręcznik. UmoŜliwia on osobie obsługu-
jącej maszynę:
- prawidłowo oceniać przypadki specjalne przy obsłudze maszyny
- poinformowanie się o reakcji urządzenia na przypadek specjalny
- poinformowanie się o moŜliwościach dalszej pracy po wystąpieniu przypad-
ku specjalnego
- postępowanie według wskazówek dot. dalej idącej dokumentacji.
Opis wymienia alarmy z zakresu rdzenia NC (NCK), PLC i napędu SIMODRIVE
611.
Mogą wystąpić dalsze alarmy z zakresów MMC (Man Machine Communica-
tion). UŜytkownik przy pulpicie obsługi jest o nich informowany poprzez samo-
objaśniające się wiersze alarmowe. Są one dalej udokumentowane jako komu-
nikaty MMC. W odniesieniu do przypadków specjalnych w związku ze zinte-
growanym PLC odsyłamy do literatury systemu SIMATIC S7-300.
BliŜsze informacje dotyczące dokumentacji SINUMERIK 840D/810D jak teŜ
dokumentacji dotyczącej wszystkich sterowań SINUMERIK, otrzymacie od
właściwego oddziału firmy SIEMENS.
Adresat
Hotline
Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla producentów obrabiarek ze
sterowaniem SINUMERIK 840D wzgl. SINUMERIK 810D i SIMODRIVE 611D.
W przypadkach zapytań prosimy zwracać się do następującej hotline:
A&D Technical Support
tel: +49 (0) 180 5050-222
fax: +49 (0) 180 5050-223
e-mail: adsupport@siemens.com
Adres internetowy
fax: +49 (0) 9131 98-2176
e-mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Formularz telefaksu: patrz arkusz na końcu podręcznika.
http://www.ad.siemens.de/sinumerik
W przypadkach zapytań dotyczących dokumentacji (propozycje, korekty) pro-
simy o wysłanie wiadomości na następujący numer telefaksu lub adres
e-mailowy:
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone
SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04
V
Zgłoś jeśli naruszono regulamin