Gregg Braden - Czas fraktalny.pdf

(2641 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
1
875496166.005.png 875496166.006.png
Według starożytnych tradycji, czas to niekończący się taniec cyklów
— wielkie fale energii, które pulsują we wszechświecie, łącząc w
swojej
podróży przeszłość z przyszłością. Wydaje się, że współczesna nauka
zgadza się z tą koncepcją. Posługując się językiem fizyki, czas łączy się
z przemierzaną przez siebie przestrzenią, aby stworzyć
czasoprzestrzeń.
faluje w kwantowym oceanie, który sprawia, że wszechświat istnieje.
Coraz więcej dowodów przemawia za tym, że fale czasowe i historia
znajdująca się w ich wnętrzu powtarzają się jako cykle w cyklach. Gdy
zaczyna się nowy cykl, niesie on ze sobą te same warunki jak
przeszłość,
lecz robi to intensywniej. To właśnie czas fraktalny
staje się wydarzeniami wszechświata i życia.
Używając kodu, który właśnie zaczynamy pojmować, starożytni
Majowie
zarejestrowali czas fraktalny na serii kalendarzy. To precedens na
skalę
światową. Ponieważ Majowie rozumieli cykle, wiedzieli oni, że
warunki
przyszłości są również wyryte w przeszłości. Chodzi tu między innymi
o tajemniczą datę końcową obecnego cyklu epoki świata: 21 grudnia
2012
roku. Klucz do zrozumienia roku 2012 oraz tego,
co to oznacza dla nas dzisiaj, to wiedzieć, jak czytać mapę czasu.
Niniejszą książkę dedykuję ludzkiemu odkryciu czasu jako języka
naszej przeszłości, mapy przyszłości i świata, który dopiero ma nadejść.
2
875496166.007.png
Wstęp ..................................................................................................................... 4
Nowy sens Końca Czasu .................................................................................... 5
Kod Czasu .......................................................................................................... 8
Rozdział 1: ........................................................................................................... 13
W jaki sposób reagujemy na rytmy natury, faktem jest, że cykle nadal nam
towarzyszą............................................................................................................ 13
Rozdział drugi: ..................................................................................................... 20
Nasza podróż przez czas: doktryna epok świata. ................................................. 20
Rozdział trzeci: .................................................................................................... 30
Koniec czasu: nasze spotkanie z 2012 rokiem ..................................................... 30
Rozdział czwarty:................................................................................................. 39
Klucz do uniwersum: najpiękniejsze liczby czasu i natury .................................. 39
Rozdział piąty: ..................................................................................................... 56
Historyczne powtórki w miłości i wojnie: fraktalne ostrzeżenia na przyszłość... 56
Rozdział szósty .................................................................................................... 72
Nowe spojrzenie na koniec czasu: czego możemy oczekiwać? ........................... 72
Rozdział siódmy................................................................................................... 85
2012 punktem wyboru: Armagedon czy drugi Eden? .......................................... 85
Kody Czasu ...................................................................................................... 96
Dodatek A ............................................................................................................ 99
Kalkulator Kodu Czasu ........................................................................................ 99
Budowanie programów Kodu Czasu.............................................................. 100
Dodatek B .......................................................................................................... 106
Globalne punkty krytyczne dla przyszłości........................................................ 106
Dodatek C .......................................................................................................... 115
Daty odniesienia do warunków roku 2012......................................................... 115
Przypisy.............................................................................................................. 118
3
875496166.008.png
Najwyraźniej jest tak od zawsze.
Przez co najmniej cztery takie cykle (lub pięć, według tradycji
mezoamerykańskiej Azteków i Majów), nasi przodkowie znosili
towarzyszące końcowi czasu zmiany, zachodzące w globalnych polach
magnetycznych i w klimacie, zmniejszające się zasoby i podnoszące się
poziomy mórz. Działo się to bez satelitów i Internetu czy modeli
komputerowych, które miałyby pomóc przygotować się na tak radykalne
przeobrażenie.
Fakt, że ludzi ci żyli po to, by opowiedzieć historię, stanowi potężne
świadectwo niezaprzeczalnej prawdy: mówi nam ona, ponad wszelką
wątpliwość, że mieszkańcy naszej planety przeżyli w przeszłości koniec
epok świata. Nie tylko przeżyli, lecz wyciągnęli wnioski z trudności, które
mogą towarzyszyć zmianie. Za pomocą słów swojej epoki, zrobili co w ich
mocy, by przekazać nam, co oznacza żyć w tak niecodziennym momencie
historii. Dobrze uczynili, ponieważ tego typu wydarzenia nie mają miejsca
codziennie. Tylko pięć pokoleń w ostatnich 26 000 lat doświadczyło zmiany
epok świata. My jesteśmy szóstym.
Obecna epoka świata nie jest czymś, co zwyczajnie usunie się w cień
zmierzchu czasu, który zdaje się nieustannie błądzić „gdzieś tam" w naszej
przyszłości. Jest wręcz na odwrót: nasza epoka świata wygasa w
konkretnym momencie. Kończy określony czas szczególnym wydarzeniem
w dniu, który został zaznaczony na kalendarzu ponad 2000 lat temu.
Ogólnie wiadomo, co to za data. Majowie, którzy ją obliczyli, wyryli ową
datę również w postaci stałego zapisu dla przyszłych pokoleń. Data została
wyryta w kamiennych monumentach, które miały przetrwać do końca czasu.
Używając formatu starożytnego kalendarza Długiej Rachuby —
systemu mierzenia czasu rozwiniętego przez Majów, by śledzić bardzo
długie okresy — ostatni dzień obecnej epoki świata jest zapisany jako kod
pięcioczęściowy. Owe części, czytane od lewej do prawej, mają unikalne
nazwy, które symbolizują zmniejszające się jednostki czasowe. Część
położona z lewej to baktun i przedstawia ona 144 000 dni. Przesuwając się
wprawo, katun odpowiada 7 200 dniom, tun 360, uinal 20, a kin jednemu. 1
Z tego względu kalendarz Majów umieszcza końcową datę naszego
wieku w 13.0.0.0.0 (13 cyklów batun i 0 cyklów dla pozostałych jednostek).
Kiedy tę datę przeliczymy na znany nam system czasowy, wiadomość
Wstęp
Ponieważ zanurzyłem się w przyszłość, tak daleko, jak ludzkie oko jest
w stanie dojrzeć, ujrzałem Wizję świata i cały przyszły cud.
Alfred, Lord Tennyson (18091892), poeta
Dochodzimy do końca czasu.
Nie do końca świata, ale końca epoki świata — ewolucyjnego cyklu
czasowego liczącego 5125 lat. Obecna epoka świata rozpoczęła się w 3114
roku p.n.e., a zakończy się w 2012 roku n.e. Ponieważ kres czegoś
znamionuje też początek tego, co nadejdzie, jesteśmy świadkami zalążka
tego, co następuje po końcu czasu: kolejnej epoki świata, której tradycja
starożytna nadała miano wielkiego cyklu.
Od indyjskich eposów Mahabharaty, do ustnej tradycji
autochtonicznych Amerykanów i biblijnej historii Objawienia ci, którzy żyli
przed nami, zdawali sobie sprawę, że nadchodzi koniec czasu. Wiedzieli,
ponieważ zawsze tak jest. Co 5125 lat Ziemia i nasz Układ Słoneczny
dochodzą w swojej podróży po niebie do miejsca, które oznacza koniec
takiego cyklu. Wraz z owym kresem zaczyna się nowa epoka świata.
4
875496166.001.png 875496166.002.png
staje się jasna. Mówi ona, że obecny cykl świata zakończy się w dniu
przesilenia zimowego, które ma miejsce 21 grudnia 2012 roku. To właśnie
na ten dzień Majowie ustalili zaskakujące wydarzenia astronomiczne, które
zaznaczą koniec naszej epoki. Wspomniani Majowie uczynili to ponad dwa
tysiące lat wstecz.
zawsze: zapisali wydarzenia dla przyszłych pokoleń. Czyniąc tak, upewnili
się, że będziemy wiedzieli, czego mamy oczekiwać, a także jak się
przygotować na ewentualne wydarzenia. Nasi przodkowie dokonali tego,
bazując na własnym doświadczeniu.
Ponad 51 wieków temu nasi przodkowie zrobili co w ich mocy, aby
poinformować nas o tym, jaka będzie era potężnej zmiany w przyszłości,
którą oni mogli sobie jedynie wyobrazić. Ponadto ostrzegli nas przed owym
przeobrażeniem. Ta era ma miejsce teraz. Zrozumieć przekaz tamtych ludzi,
to pojąć naszą podróż przez niebo i czas. We wszystkim chodzi o cykle.
Kod Czasu nr 2: Nasi przodkowie zapisali swoje
doświadczenie wcześniejszego „końca czasu", pokazując
ponad wszelką wątpliwość, że z jedną epoką świata sąsiaduje
początek następnej, a nie koniec świata.
Koło, z natury rzeczy, powtarza samo siebie. Zatem za każdym razem,
gdy pojawia się koniec jednego, zgodnie z definicją, jest to także początek
kolejnego. Zasadniczo chodzi tu o to, że — aby dotrzeć do zalążka tego, co
nowe — cykl musi przejść przez koniec tego, co istnieje. Podczas gdy ten
powtarzający się charakter cyklów jest oczywisty w przypadku drobnych
rzeczy, takich jak pory roku i fazy księżyca, nie zawsze jest to tak
zrozumiałe, gdy mówimy o kosmicznych cyklach układów słonecznych,
przemieszczających się przez galaktykę.
Tu właśnie wkracza przesłanie naszych przodków — Majów. Zdali
sobie sprawę z natury cyklów czasu na długo przed naukowym opisaniem
naszej podróży po niebie. Majańscy sędziowie czasu ocalili swoją wiedzę i
włączyli ją do opowieści o wszechświecie i życiu: nienaukowych opisów
tworzenia i niszczenia, narodzin i śmierci, początków i końców — opisów,
które przetrwały do naszych czasów. Podczas, gdy szczegóły odnośnie
końca czasu różnią się w zależności od tradycji, kultury i przekonań
religijnych, występuje tu powszechny motyw, który zdaje się towarzyszyć
im wszystkim. Niemal wszędzie starożytne przewidywania na temat naszego
czasu w historii opisują epokę przepełnioną trudną „ciemnością".
Od hinduskich kronik epok zwanych yuga, do Długiej Rachuby
Majów, oznaczającej pozostałe jeszcze dni obecnego wielkiego cyklu,
przewidywano, że koniec naszej epoki będzie erą wojny, cierpienia, braku
umiaru i różnic pomiędzy ludźmi. Chociaż te opisy brzmią złowieszczo,
Kod Czasu nr I : Żyjemy w kończącym się cyklu
ewolucyjnym 5125 lat Epoce Świata którego koniec Majowie
wyznaczyli na przesilenie zimowe 21 grudnia 2012 r.
Aby dostrzec, jak niecodziennie zdarza się koniec takiego cyklu, weź
pod uwagę, że ludzie, którzy ostatnim razem byli świadkami przejścia do
drugiej epoki, żyli w roku 3114 p.n.e. w przybliżeniu 1800 lat przed czasami
Mojżesza i biblijnego wyjścia z Egiptu.
Nowy sens Końca Czasu
Dopiero od niedawna współcześni naukowcy widzą w znaczeniu epoki
świata sens. Chociaż odliczanie końca czasu jest głęboko wyryte w naszej
podświadomości (niemal wszyscy ludzie na całym świecie mają poczucie,
że coś dobiega końca), dopiero teraz przedstawiciele naukowych dyscyplin,
począwszy od geologii i oceanografii, a skończywszy na astronomii i
klimatologii, zdają sobie sprawę, co to za sobą niesie.
Powód, dla którego wydaje się, że naukowcy nie spieszą się w
wykorzystaniu koniunktury roku 2012, kryje się w technologii bądź też w jej
braku. Dopiero od około 60 lat mamy komputery, satelity i urządzenia
teledetekcyjne, które są w stanie potwierdzić związek pomiędzy końcem
epoki świata a zmianami, które zajdą w naszym Życiu. Zdaje się, że na
klimat globalny, wzory wojny i pokoju, a nawet na nasz duchowy związek z
Bogiem i z wszechświatem bezpośrednio wpływają planetarne
przeobrażenia, które obecnie zostają udokumentowane przez najściślejszą z
nauk.
Tak jak my — generacja XX wieku — pouczamy przyszłe pokolenia
na temat swojego doświadczenia z bronią nuklearną i globalnym
ociepleniem, tak też cywilizacje z odległej przeszłości napominały nas o
swoich przeżyciach związanych z końcem czasu. Przeżywszy koniec
poprzedniego wielkiego cyklu, mieszkańcy Ziemi uczynili to, co ludzie
robią po mającym miejsce decydującym wydarzeniu, które zmienia świat na
5
875496166.003.png 875496166.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin