anestezjologia wiosna 2011.odt

(34 KB) Pobierz

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

TEST NR 011211

Zadanie 1.

Jako krwinki uniwersalne, nadające się do przetoczenia każdemu pacjentowi, można

traktować krwinki płukane:

A. grupy A,

B. grupy B,

C. grupy AB,

D. grupy 0.

Zadanie 2.

Każdy aparat do znieczulenia ogólnego składa się z części podstawowych i

dodatkowych. Która z części aparatu do znieczulenia nie należą do części

podstawowych?

A. przepływomierze,

B. zastawki jednokierunkowe,

C. parowniki ,

D. pochłaniacze CO2.

Zadanie 3.

Do krótkiego zabiegu usunięcia brodawki na twarzy u młodej kobiety anestezjolog

zastosuje Hipnomidat (Etomidat).Jak działa Etomidat?

A. przeciwdrgawkowo i nasennie,

B. nasennie i przeciwbólowo,

C. nasennie,

D. przeciwbólowo, przeciwdrgawkowo i nasennie.

Zadanie 4.

Na ciśnienie wewnątrzgałkowe nie wpływa:

A. ciśnienie tętnicze krwi ,

B. anestetyki i środki zwiotczające,

C. temperatura ciała,

D. zewnętrzny ucisk oka.

Zadanie 5.

50-letnia pacjentka w wywiadzie astma oskrzelowa, przygotowana jest do planowanej

operacji plastyki przepukliny pachwinowej prawej. Do znieczulenia ogólnego może

otrzymać wymienione leki oprócz:

A. Thiopentalu,

B. Ketaminy,

C. Halotanu,

D. Izof luranu.

Zadanie 6.

Co oznacza skrót MAC:

A. minimalne stężenie anestetyczne,

B. minimalne stężenie pęcherzykowe,

C. maksymalne stężenie anestetyczne,

D. maksymalne stężenie pęcherzykowe.

Zadanie 7.

Anatomiczna przestrzeń martwa to:

A. pojemność powietrza pozostającego w płucach po spokojnym wydechu,

B. pojemność powietrza wciągniętego do płuc w czasie najgłębszego wdechu,

C. objętość wdychanego powietrza, które wypełnia drogi oddechowe nie biorąc

jednak udziału w procesie wymiany gazowej z krwią,

D. objętość obejmująca powietrze znajdujące się w pęcherzykach płucnych i

przewodzikach pęcherzykowatych.

Zadanie 8.

Najsilniejsze działanie przeciwbólowe wykazuje:

A. morf ina,

B. alfentanyl,

C. sufentanyl,

D. fentanyl.

Zadanie 9.

Do znieczulenia z wentylacją jednego płuca najczęściej używa się:

A. rurek o podwójnym świetle,

B. rurek zbrojonych,

C. rurek Guedela,

D. masek krtaniowych

Zadanie 10.

Surfaktant, będący mieszaniną białek, fosfolipidów i węglowodanów:

A. zwiększa napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych i zapobiega ich

zapadaniu się,

B. obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,

C. nie wpływa na napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych,

D. produkowany przez opłucną ułatwia przesuwanie się jej blaszek w czasie oddychania.

Zadanie 11.

Test Patila polega na pomiarze:

A. odległości od płatka ucha do kącika ust,

B. ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa,

C. odległości miedzy wyniosłością krtaniową chrząstek tarczowatych, a

szczytem bródki przy maksymalnie wyprostowanej głowie,

D. zależności pomiędzy wielkością języka a obszarem gardła.

Zadanie 12.

Jednym z głównych powikłań w czasie znieczulenia do cięcia cesarskiego jest:

A. zachłyśnięcie treścią żołądkową,

B. spadek ciśnienia tętniczego,

C. silny ból głowy,

D. depresja układu oddechowego płodu.

 

Zadanie 13.

Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A. jednostopniowa,

B. dwustopniowa,

C. trzystopniowa,

D. czterostopniowa.

Zadanie 14.

8-letnie dziecko ze schyłkową niewydolnością nerek do planowej operacji

przeszczepienia nerki od dawcy rodzinnego, dotychczas leczone hemodializą. Na

którą kończynę należy założyć dostęp dożylny i mankiet do mierzenia ciśnienia?

A. dolną,

B. górną bez przetoki,

C. górną z przetoką,

D. wybór kończyny jest bez znaczenia.

Zadanie 15.

O niedokrwieniu mięśnia sercowego świadczy:

A. odwrócony QRS,

B. wąski QRS,

C. oś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę wyrównawczą,

D. obniżenie lub uniesienie odcinka ST.

Zadanie 16.

W chirurgii „jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym najlepsze warunki do

znieczulenia ogólnego jest:

A. Thiopental,

B. Metoheksytal,

C. Ketamina,

D. Diprivan.

Zadanie 17.

Do oceny natężenia bólu używa się skal i :

A. ASA,

B. Guedela,

C. VAS,

D. Glasgow.

Zadanie 18.

Cewnik Swana – Ganza służy do pomiaru:

A. ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej,

B. ciśnienia w aorcie,

C. przepływu mózgowego,

D. ci śnienia tętniczego krwi metodą bezpośredni ą.

Zadanie 19.

Asystujesz przy operacji zeza oka lewego u 10-letniej dziewczynki . Grupa ryzyka

ASA I/II.Jakie groźne powikłanie może wystąpić w czasie operacji?

A. krwotok,

B. odruch oczno-sercowy,

C. tachykardia,

D. wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 20.

Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A. podtlenku azotu,

B. sevofluranu,

C. nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania obu w/w anestetyków,

D. odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 21.

Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:

A. z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych,

B. z dodatnim ciśnieniem końcowo – wydechowym,

C. ciągłymi ciśnieniami dodatnimi na bazie dodatnich ciśnień końcowowydechowych,

D. zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.

Zadanie 22.

Ilość gazu zawarta w płucach na końcu maksymalnego wdechu określana jest jako:

A. pojemność życiowa,

B. pojemność wdechowa,

C. całkowita pojemność płuc,

D. objętość oddechowa.

Zadanie 23.

Na zwichnięcie chrząstki nalewkowatej może/mogą wskazywać:

A. dolegliwości ze strony gardła,

B. owrzodzenie,

C. stridor, duszność,

D. zwężenie tchawicy.

Zadanie 24.

Premedykacja do zabiegów okulistycznych ma na celu:

A. uspokojenie chorego, zapobieganie wystąpieniu kaszlu w okresie

śródoperacyjnym,

B. zmniejszenie lęku i pobudzenia, zapobieganie nudnościom i wymiotom

pooperacyjnym, stabilizację ciśnienia wewnątrzgałkowego,

C. zmniejszenie lęku i pobudzenia, wydzielania śliny i zwiększenia

osobniczej tolerancji na ból ,

D. zapobieganie nudnościom i wymiotom pooperacyjnym, obniżenie diurezy.

Zadanie 25.

Dawka sukcynylocholiny dla osoby dorosłej stosowana do gł ębokiego zwiotczenia

mięśni wynosi:

A. 6 mg/kg masy ciała,

B. 5-7 mg/kg masy ciała,

C. 4 mg/kg masy ciała,

D. 1-1,5 mg/kg masy ciała.

Zadanie 26.

Ostra zasadowica oddechowa charakteryzuje się zmianami w gazometrii :

A. spadkiem paCO2 < 30 mmHg i spadkiem pH < 7,3,

B. wzrostem paCO2 > 40 mmHg i wzrostem pH > 7,5,

C. wzrostem paCO2 > 40 mmHg i spadkiem pH < 7,3,

D. spadkiem paCO2 < 30 mmHg i wzrostem pH > 7,5.

Zadanie 27.

U znieczulonego i zwiotczonego pacjenta z otwartą klatką piersiową ułożonego na

lewym boku:

A. prawe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane,

B. lewe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane,

C. lewe płuco jest źle perfundowane i źle wentylowane,

D. prawe płuco jest źle wentylowane i dobrze perfundowane.

Zadanie 28.

45 – letni pacjent zakwalifikowany do operacji pęcherzyka żółciowego, z leczonym

od wielu lat stabilnym nadciśnieniem tętniczym, regularnie przyjmującym leki

zostanie oceniony według skal i ASA do grupy:

A. I ,

B. I I ,

C. I I I ,

D. IV.

Zadanie 29.

Kapnometria to metoda, która mierzy:

A. stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,

B. stężenie dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym,

C. prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej ,

D. stopień wysycenia hemoglobiny tlenem.

Zadanie 30.

Domięśniowa dawka ketaminy u dzieci wynosi:

A. 2,5mg /kg. masy ciała,

B. 5mg /kg. masy ciała,

C. 10mg /kg. masy ciała,

D. 15mg/kg. masy ciała.

Zadanie 31.

Który z wymienionych środków znieczulenia ogólnego działa analgetycznie?

A. Thiopental,

B. Brietal,

C. Ketamina,

D. Hypnomidat.

Zadanie 32.

Na etapie wybudzania pacjenta ze znieczulenia ogólnego, najpóźniej nastąpi:

A. przywrócenie świadomości i odruchów gardłowo-krtaniowych,

B. powrót czynności czuciowych,

C. przywrócenie siły mi ęśniowej i świadomości,

D. pełny powrót czynności układu autonomicznego.

Zadanie 33.

W napadowym częstoskurczu nadkomorowym ze spadkiem ciśnienia, postępowaniem z

wyboru jest:

A. podanie Lidocainy we wlewie kroplowym,

B. podanie Izoptinu drogą dożylną,

C. podanie Propranololu dożylnie,

D. wykonanie kardiowersji elektrycznej.

Zadanie 34.

Manewr SELLICKA polega na:

A. napełnieniu balonika uszczelniającego rurkę intubacyjną,

B. odwróceniu pacjenta zaintubowanego na bok,

C. uciśnięciu chrząstki pierścieniowatej,

D. zwolnieniu ucisku balonika uszczelniającego rurkę intubacyjną.

Zadanie 35.

Antagonistą fentanylu jest:

A. neostigmina,

B. nalokson,

C. norepinefryna,

D. nitrazepam.

Zadanie 36.

45-letnia pacjentka przyjęta do planowanego zabiegu diagnostycznego

wyłyżeczkowania jamy macicy. W wywiadzie chorobowym podaje padaczkę. Który pomiar

jest zbędny w monitorowaniu zabiegu?

A. ciągły zapis ekg,

B. ciśnienia tętniczego krwi ,

C. saturacji kapnometrii ,

D. temperatury centralnej.

Zadanie 37.

Pielęgnacja chorego z obrażeniami klatki piersiowej wymaga szczególnego nadzoru i

kontroli. Które z obrażeń klatki piersiowej jest obrażeniem przenikającym?

A. złamanie żeber,

B. złamanie mostka,

C. rana kłuta,

D. zgniecenie klatki piersiowej.

Zadanie 38.

Wentylacja przerywanymi ciśnieniami dodatnimi jest wentylacją:

A. wymuszoną,

B. ze stałymi ciśnieniami dodatnimi ,

C. wybiórczą płuc,

D. z wysoką częstotliwością oddechową.

 

Zadanie 39.

3-letnia dziewczynka, nagle podczas zabawy zaczęła manifestować silny niepokój,

świszczący oddech. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną stanu dziecka?

A. atak astmy,

B. ciało obce w tchawicy,

C. ciało obce w przełyku,

D. napad histeri i .

Zadanie 40.

W planie operacyjnym zgłoszono znieczulenie u 8-letniego chłopca do założenia

przetoki tętniczo-żylnej na lewym ramieniu do hemodializ. Którego miejsca dostępu

dożylnego należy unikać?

A. prawy nadgarstek,

B. lewy nadgarstek,

C. żyła szyjna zewnętrzna,

D. żyła odpiszczelowa.

Zadanie 41.

Pacjent do operacji wszczepienia zastawki aortalnej w krążeniu pozaustrojowym.

Pielęgniarka przygotowała zestaw do hemodilucji . Przetaczanie krwi autologicznej

pod koniec operacji wykonuje się w następującej kolejności:

A. początkowo tę jednostkę, która była pobrana na końcu,

B. początkowo tę jednostkę, która była pobrana na początku,

C. kolejność nie ma znaczenia,

D. obydwie jednostki jednocześnie.

Zadanie 42.

W związku z niewydolnym oddechem bezpośrednio po operacji pacjent wymaga

sztucznej wentylacji płuc. Wartości PCO2=80, HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0,

Ph=7,2 odpowiadają:

A. kwasicy oddechowej wyrównanej,

B. kwasicy oddechowej niewyrównanej,

C. alkalozie oddechowej wyrównanej,

D. alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 43.

Największe znaczenie w znieczuleniu ogólnym do cięcia cesarskiego ma czas?

A. od indukcji do nacięcia skóry,

B. od indukcji do nacięcia macicy,

C. od nacięcia macicy do wydobycia płodu,

D. od nacięcia skóry do wydobycia płodu.

Zadanie 44.

Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku, konsekwencją

zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

A. bólu pleców, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych,

szczególnie splotu ramiennego,

B. spadku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,

C. obrażenia krtaniowo - tchawiczego w wyniku nieprawidłowej rotacji głowy

podczas układania na stole operacyjnym,

D. podwichnięcia głowy kości promieniowej.

Zadanie 45.

Który sposób przywracania i utrzymania drożności dróg oddechowych jest

bezprzyrządowy?

A. wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,

B. intubacja dotchawicza,

C. odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,

D. tracheotomia.

Zadanie 46.

Który z wymienionych leków nie posiada działania przeciwbólowego?

A. Diclofenac,

B. Nalokson,

C. Ketonal,

D. Pyralgina.

Zadanie 47.

Środki znieczulenia miejscowego przerywają przewodnictwo nerwowe, najwcześniej:

A. czucie temperatury,

B. przewodnictwo ruchowe,

C. czucie bólu,

D. napięcie mięśniowe.

Zadanie 48.

Stężenie podtlenku azotu, które można zastosować bez ryzyka niedotlenienia

wynosi:

A. 100%,

B. 40%,

C. 70%,

D. 30%.

Zadanie 49.

W czasie ciąży czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) :

A. zmniejsza się o 15 - 20%,

B. zmniejsza się o 20 - 30%,

C. wzrasta o 15 - 20%,

D. wzrasta o 20 - 30%.

Zadanie 50.

4-letnie dziecko jest przygotowane do operacyjnej korekcji zwężenia aorty

(koarktacja aorty). Która z tętnic jest preferowana do pomiaru ciśnienia?

A. promieniowa,

B. udowa,

C. skroniowa,

D. grzbietowa stopy.

 

Zadanie 51.

Do najczęściej występujących powikłań pooperacyjnych w pierwszych 2 godzinach po

zabiegu należą:

A. zaburzenia wymiany gazowej w płucach,

B. zaburzenia rytmu serca,

C. aspiracyjne zapalenie płuc,

D. zator tętnicy płucnej.

Zadanie 52.

Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie:

A. wypełnienia łożyska naczyniowego i pracy prawej komory serca,

B. czynności oddechowej,

C. świadomości,

D. pracy lewej komory serca.

Zadanie 53.

Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A. podanie leków wazoaktywnych,

B. przetoczenie preparatów krwiopochodnych,

C. intubacja dotchawicza i rozpoczęcie wentylacji mechanicznej,

D. przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.

Zadanie 54.

Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane są w zabiegach:

A. chirurgii klatki piersiowej,

B. w obrębie twarzoczaszki,

C. kardiochirurgicznych,

D. u chorych dializowanych.

Zadanie 55.

Do założenia rurki Guedela konieczne jest użycie:

A. bronchofiberoskopu,

B. laryngoskopu,

C. kleszczyków Magilla,

D. czynność wykonuje się ręcznie – bezprzyrządowo.

Zadanie 56.

4-letnie dziecko przygotowane do planowanej operacji antyrefluksowej moczowodów.

Do podania w premedykacji zlecono dziecku Midazolam. Jaki sposób podania leku

jest optymalny dla dziecka?

A. doodbytniczy,

B. dożylny,

C. domięśniowy,

D. doustny.

 

 

 

 

Zadanie 57.

Jaką liczbę punktów może maksymalnie otrzymać pacjent, u którego do oceny stanu

pooperacyjnego zastosowano skalę Aldrete'a?

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin